Memorandum
Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A

MEMORANDUM.

Ilia Iliescu elnök urnak és Petre Román miniszterelnök úrnak,

Nemzeti Megmentési Front.

Bucharest,

Rumania.

Tisztelt Uraim! 1990.Januárjában.

Hála a jó Istennek, beérett az idő, hogy az őrdög származékával, Nicolea CeausescuvaI és feleségével, Elenával elbántak és a rumun soviniszta családtagjaik, és követőik meg fogják kapni megérdemelt bűntetéseiket!

Azonban emlékeztetjük Őnöket arra, hogy ezeknek a személyeknek a megbűntetésével Rumania összes problémai még nincsenek megoldva.

Kérjük, ne felejtsék el a tizenhárom kisebbséget -beleértve a tőbb mint három millió magyart, és legalább 250.000 csángót a moldvai magyarok elIeni zaklatásokat, megkülönbőztetéseket, és emberi jogaik megsértését, meIyek egyyenlőek a kulturális, vallási es gazdasági népírtássaI!

Ezekért nem csak Ceausescu és a Soviniszta Román Kormány Vasgárda a felelős, hanem az egész Ruman Nép!!!

Fel hivjuk a figyelmüket, hogy ez a kulturális, nemzetiségi, és gazdasági népirtás nem csak a Ceausescu rezsim alatt létezett, hanem az első világháború utáni Trianoni Szerződéstől máig, de még előbb is (csángók és Havasalfőld-i magyarok).

Rumániának az első Világháború előtt, és után sikerült megtéveszteni a nagyahatalmakat a hamis Dákó-Rumun elmélettel mely tőrténelmileg hamisnak bizonyúlt, és ezáltal a több mint 1000-éves Magyar területből 102.000-négyzetkilométert kapott 5.265.000-lakossággal, melyből 3.456.000-nem volt Rumán!! .

Ebben az elrabolt népből kb 2.919.400 Magyar volt!Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó, megbizható 1910--es népszámlálása szerint ErdéIyben 2,919.400 Magyar, 2,700.000 Vlach/Rumun, 560.000 Német és 165.000 más nem-rumun volt.

Hogy "felszabaditsanak" 2.7 millió Vlach/Rumunt, az ugynevezett Magyar igából,így a nagyobb számú 2.millio 900-ezer magyart és más nemzeteket kisebbségi állapotba kényszeritettékbele, az elrabolt területekkel való Nagy Ruménia alkottásával.

A terüIet, mely tőbb mint 1000 éven át Magyarországhoz tartózott, igy 1920-ban egy nap aIatt rumánná váItozott!

Ettől a hivatalos népszámlálástól 1920-ig Ukrajna megkapta Kelet-Erdély egy részét, és az első Világháború alatti nehéz veszteségek és menekütek szűlőfőédem Erdélyből okozzák a számokban előforduló csekély eltérést.

A kisebbségek ellen az ősszes nem-Rumun elemek eltávolitására alkalmazott megkülönbőztetés és elnyomás része volt a "MARE RUMANIA" vagyis a Nagyromania álomnak, megalakitása, amelyet az oroszországi Dnyeszter folyótól a magyarországi Tisza folyóig tervezték kivitelezni.!

Ezt a tervet a kisebbségek elleni ellenséges megkülőnbőztetéssel hajtották végre a jövő Nagy Románia javára.

Különössen a tőbb mint három millió Magyarság ellen, magyarellenes gyűlőlettel "HORIA-CLOSKA, AVRAM JANCU, EMINESCU, BRATIANU, MANIU, GROZA és DÉJ" szellemében!!!

Nieolae Ceauseseu csupán az elődjei szellemében folytatta ugyanazt, kedvenc jelszavát hangoztatva: "IRTSÁTOK A MAGYAROKAT!", hirdetve a dáko-rumán és "Nagyrománia" mitoszát.

Ez a kisebbségek, különősen a tőbb mint ezer éve a saját hazájukban élő három millionyi magyarság elleni gonosz megkülőnbőztetést és népirtást állandósitották a Rumán királyoktól Ceausescuig terjedő években.

EGYEZMÉNYEK, ÉS SZERZŐDÉSEK!

Ruménia az utolsó 70 év folyamán aláirt és becikkezett számos szerződést, melynek mindegyike tartalmazta az emberi jogok biztositását: Csak sajnos egyet sem tartott be!

A Trianoni Békeszerződés és mint annak része, a kisebbségek védelme. Aláirva:

1919. 12-.9. ;

A párisi Békeszerződés 1947-ben, mely teljesen megismétli a Trianoni Békeszerződést;

Az Emberi Jogok Általános Nyilatkozata 1948.12.10;

A népgyilkosság megelőzésről és büntetéséről szóló Konvenció, New York. 1948.12.9..

A polgári és politikai jogokról szóló Nemzetkőzi Egyezmény 1966.12.16. /1,2,4,5,6,7,9,12,14,17,18,19,21,22,26 es 27 cikkelyek.

Gazdasági, társadalmi és kulturális jogokról szóló Nemzetkőzi Egyezmény, 1966.12. 16. /különősen a 13. cikkelyek.

Nemzetkőzi megegyezés a faji megkülönbőztetés minden fajtájának kiküszöbőléséről, 1965.12.21;

Nemzetkőzi egyezmény az elkűlőnités, cionizmus és támadás elleni kűzdelemről, és a büntetésről.

Az Egyesült Nemzetek Kőzgyűlése 3314. Határozata, 1974.

A Helsinki Konfereneia Zárónyilatkozata, 1 kosár, 1-a bekezdés VII.;

A madridi koferencia Zárónyilatkozata, 7. oldal. 1980.

Rumánia ezekből egyet sem tartott be!

Tény, hogy amint Rumánia 1920-ba csalással igazságtalanul bekebelezte Erdélyt, a békeparti gróf Károlyi és az első kommunista vezető, Kun Béla elrendelték a Magyar katonák lefegyverzését.

Amikor a Székely hadosztály visszatért Erdélybe és a 10,000 fegyvertelen Székely katona elérte a Kárpátokat, a behatoló Romun favágok baltával lefejeztték őket a Marshal Antonescu parancsára szintén a behatoló rumán katonaság teljes támogatásával, mely átlépte a demarkácios vonalat.!

Ez Maniu idejében történt, a Ferdinánd uralkodása alatt.!

Igy kezdődött a vlach/rumánok általi kegyetlen vérontás. Számos alkalommal rumánok megtámadták a Magyar falvakat és kiirtották a teljes lakosságot. A legszőrnyűbb testi erőszakosságok. . Űldőzések folytak az első és a második világháború közötti időben. Ezekben az években a rumánok vallásuk megváltoztatására kényszetritették a Magyar közösségeket. Akik megtagadták, azok elvesztették az állásukat, utána a birtokukat és otthonaikat elkobozták.

Rumánia kisebbségeinek 1940-ig naponta szembe kellett nézniük megkülőnböztetéssel az élet minden vonalán.!

Amikor is szűlőfőldem Erdély felét a második bécsi egyezmény visszaadta Magyarországnak. A "RUMÁNIA CSAKIS ROMÁNOKNAKI" jelszó már életrekelt ,és amikor Sztálin szerencsétlenségünkre 1945-ben Erdélyt megint csak Rumánianak adta, a nemzetiségi és kulturális népgyilkosság állandóan fokozodott a mal napig.

ELŐRE MEGFONTOLT NÉPGYILKOSSÁG!

1/ A magyar önkormányzati területet felszámolták 1968-ban!

2/ A magyar nevek, városok és utcák rumánra lettek változtatva!

3/ A magyar nyelv használatát megtiltották!

4/ Bezárták a Magyar egyetemeket és felső iskolákat!

5/ Bezárták a Magyar alsófokú iskolákat, és ovódákat!.

6/ Kicserélték a lakosságot. A Magyarokat nagy számban Erdélyen kivűli régi párszáz éves rumán területre kényszeritették, rumánokat meg nagyszámban hozták be Erdélyen kivülről a hagyományos Magyar területekre!

7/ Őreg Magyar városokat és temetőket lerombolták, történelmi Magyar emlékműveket, történelmi leveleket és fényképeket könyveket elkobozták a Magyar lakosságtól!

8/ A Magyar nyomdákat lezárták, az összes irógépeket elkobozták!

9/ Megszűntették a Magyar tömegtájékoztatást, TV-t és Rádiót!

10/ Kényszeritették a magyarokat, bogy a vallásukat a görögkatolikusról görögortodoxra, a rumán állami vallásra változtassák át!

A gyermekek keresztelésének megtagadása nem-rumán nevekre.!

A moldvai csángoknak megtagadták a Magyar nyelv templomi használatát sokáig 1880-tól Jasi/-Yasi-ban.

Noha a Rumán hatóságok állitása szerint magyarok nem is élnek Moldovában, Moldva keleti lejtői a szittyákhóz, hunokhóz, avarokhóz, magyarokhóz es kunokhóz tartoztak évszázadokon át. Az 1241-es Tatár/Mongol invázió idején ezeket onnén kikényszeritették, egyrészket a hegyek közé. Ekkor jöttek erre a területre Vlach/Romunok- még az első uralkodójuk is Beszeráb Kun volt,s nem Vlach-Oláh származású.

Mert az alső Magyar Katolikus egyházközséget 1227-ben alapitotta meg Moldóvában a Róbert, esztergomi-Érsek, melyet sok más követett:

Milkov 1227-ben, Szerénytornya 1252-ben. Szeret 1371-ben. Kurta de Árgos 1382-ben. Moldva Bánya 1410-ben. Bákó 1602-ben. Mindet a nagyszámú ősi Magyar-Csángó lakosság lelki gondozására alapitották, meg. 1467-ben a moldvai Stefancil Miari elfogott 10,000 székely katonát és magával vitte őket Moldvába. 1490-ben es 1526-ban sokezer Székely, és Magyar vándorolt ki,Moldvába és telepedett le a rokonaik mellé. Ma a becslések szerint Moldvában 250,000-tól 500,000 Magyar fajú lakosság él.

ŰLDŐZÉSEK!.

Ezekben az időkben bárkik tiltakoztak a durvaság és kegyetlenség ellen, azokat letartoztatták, megkinozták, megverték, néha eltüntették a kényszermunkatáborok vagy elmegyógyintézetek valamelyikében. Vagy lelökték magas épűletekről, vagy teherautók, vonatok alá lökték őket.!

Számos jelentés ért el hozzánk, mint pl Pálffy Géza, Marosvásárhelyi /Tirgu Mures/ Katolikus Pap, akit olyan nagyon megvertek, hogy három hónapon belül meghalt, a súlyos vese- és máj sérüléseitől! Vagy Visky Árpád szinész, akit hosszú évek űldőzése után rendkivűl gyanus körülmények között

"felakasztva" találták meg, a Sepsziszentgyörgy /Sfintul Gheorghe/ közelében.

Emlékeztetjük Önőket arra, hogy a város, ahol a forradalom megkezdődött, Temesvár/ Timisoara is 1000 évig egy Magyar varos volt.!

És a Tőkés László lelkipásztor is Magyar származású.! Őt és családját is sok évig űldözték a Rumánok. Először Désen/Dej, majd szulővárosomban Kolozsvron/Cluj/ és most meg Temesváron/Timisoara/. Az első 4000 áldozatból, akiket a Rumán katonaság megőlt, 90%-a fegyvertelen Magyar Férfi,és Nő, és gyermek volt.! Apám, kolozsi-Kolozsy György, is aki elöbbi években a Duna-Delta Csatorna építtesénél volt 8-évig politikai fogoly, majd kiszaabadulása után, Ő is ott esett el, a többi Magyar, áldozat között!

A második világháború óta, a Fekete-tenger-i csatorna épitése idején , fél millió embert/értelmiségiek, politikai és vallási foglyok, rumán katonai szolgálatot megtagadókat / őltek meg! Főkép a 13 kisebbségiekből,melynek 75%-a erdélyi-rumánikai Magyar volt!

VÉSZÍDŐK!

Ceausescu maga jelentette ki, hogy : "2000-re nem lesz nemzetiségi kérdés!"

1988-ra Ceausescu elkezdte 8000 Magyar falú lerombolását.! A Magyar kultura elpusztitása érdekében el volt szánva néhány Rumán falu feláldozása is. Csak a magyarok, rumanok és más nemzetiségieknek az egész világra kiterjedő tiltakozása állitotta meg őt, ideiglenesen.!

Végül is Ceausescu azt tervezte, hogy minden 16 éves Magyar gyermeket el távolitja a szűleitől, Rumánia kűlönböző részeibe, fiukat és lányokat, kűlönböző területekre, hogy erőszakkal beolvassza őket a Rumán fajba.

Nemrégiben került nyilvánosságra, hogy Ceausescu elrendelte, hogy az erdelyi nem Rumán varosokban az ivóvizet mérgezzék meg.!

A Securitate megkezdte ennek a gonosz tervnek a végrehajtását, de szerencsére a tervet időben leleplezték, hogy meggátolják a halál eseteket.JAVASLAT.

Most, hogy Rumánia nagy változasokon megy át, és demokratikus társadalommá akar válni,? Reméljük, hogy a Román Nép felfogása változni fog!

Egy igazi, nyugati értelemben vett demokraciában, különősen itt, Ausztrá1iaban, ahol minden fajnak és vallásnak egyenlő jogai vannak, nincsenek kényszeritve sem fegyverrel, sem terrorral.

A haladás és az igazi, nyugati irányzatu demokrácia nevében folyamodunk az új kormányhoz, hogy:

1/ Állitsák vissza az 1968-ban megszűntetett Magyar Őnkormányzati Területeket, szigoruan Magyar kormányzat alatt!

2/ A Magyar nyelvnek, mint második hivatalos nyelvnek az elismerését, mely 1920-ig több mint 1000 éven át a hivatalos nyelv volt.!

3/ Hajtsák végre Erdély azon népességének újratelepitését, melyet az előző Rumán kormányok erőszakkal kieszközőlték. Telepitsék vissza a magyarokat Erdélybe" akiket elözőleg erőszakkal a Rumán területekre telepitették ki: És engedjék meg, hogy a runánok is visszatérhessenek az ősi hazájukba., Erdély határain kivül. Engedjék meg, hogy minden Nemzet békésen élhessen a saját fajtájával, a saját kulturájukon belül!

4/ Legyenek minden városban, faluban a feIiratok kétnyelvüek, külőnoösen az ősi Magyar területeken.!

Ugy, mint más országokban is mint Kanadában, Svájcban, és Belgiumban, is ahol minden nyelvnek egyforma joga van e

és minden terméken fel kelltüntetni az ősszes hivatalos nyelvet./ .

5/ Állitsak vissza a Magyar iskolai-rendszert."/Magyar egyetemeket, mint a 238 éves kolozsvári/Cluj Napoca/, vagy a marosvasarhelyi /Tirgu Mures/ világhires orvostudományi iskolát. Állitsák vissza a Magyar kollégiumokat, felső-, és alsóiskolákat és ovódákat. .

6/ Állitsák vissza a Magyar kulturális intézményeket, mint muzeumokat, irattárakat.

Adják vissza az összes elkobzott iratokat és értékes Magyar történelmi emlékeket és könyveket. ÁlIitsák vissza az összes Magyar történelmi emlékműveket, melyeket leromboltak vagy elkoboztak az erdélyi Magyar néptől. Mivel Rumánia, különösen ' Erdély 13 kisebbségi nemzetből áll,föleg a több mint három millió magyarból, állitsák vissza a kulturalis cserét az összes fajtával, ahova a kisebbségek tartóznak, különősen Magyarorszaggal.

7/ Adják vissza az ősszes Magyar templomokat, melyeket elkoboztak és "rumánositottak," az előző Román kormányok alatt.4

Vallásszabadságot mindenkinek a saját vallásában,és anyanyelven. 1568-ban, a tordai szentélynél a Magyar, Ruman és Német Nemzet választott kűldőttei kinyilvánitották a vallás szabadságot mindenki számára! 'Engedjék meg, hogy a Görög KatoIikus Egyház független legyen a Rumán állami Ortodox vallástól.

Az 1.millió 600-ezer főnyi görög Katolikusokat 1948-ban kényszeritették a beolvadásra. Vallásszabadságot mindenkinek, minden megkülőnbőztetés nélkül.

8/ A Magyar irodalom nyomtatására adják vissza az ősszes nyomdákat és kiadóvállalatokat.

9/ Állitsák vissza a Magyar tőmegtájékoztatási szerveket: ujságokat, rádiót, TV-t. 10/ Minden polgárnak legyen szabad egyesűlési joga, hogy szabadon tartozhasson bármely politikai párthóz vagy szervezethez minden zaklatás és bűntetés nélkül. Javitsák át, és irják meg a valóságnak megfelelően Rumánia történetét, külőnősen Erdélyét, mely tőbb mint 1000 éven át Magyar terület volt!

És mely a hamis Dáko-Rumun elmélet világszerte terjesztésével minden valós történelmi alap nélkül birtokolják 1920 az átkozott Trianoni békedszerződés óta.

A szabad világ történészei és kutatói számára nem fogadható el többé, hogy ez a hamis Dáko-Rumun elmélet "Történelem" legyen. A Rumán népnek is joga van, hogy megismerje az igazi eredetüket, hátterüket és nem egy csomó hamisitást.!

12/ Nem engedhető meg többé, hogy bármely csoport vagy szervezet "kémkedjen" polgártársain, mint azt a Securitate tette, és teszi számos éveken át.

13/ Biztositani kell a teljes kulturális, nemzetiségi, vallási és gazdasági szabadságot.!

Egyforma lehetőséget biztositani mindenki számára az emberi élet minden terűletén.

VALÓDI TŐRTÉNELMI TÉNYEK.

Tisztelt Iliescu és Román urak!

Tőrténelmi tény, hogy a 13. századbeli Mongol/Tatár elözőnlés után csak 18 Vlach/ Ruman család élt Vajda Hunyad /Hunedoara/-tól délre, akiket mint olcsó munkaerőt a Magyar nemesség hozatott be, hogy ujranépesitse a mongolok és tatárok által elpusztitott óriási területeket.!!

A későbbi századok folyamán, amikor a Magyar népességnek meg kellett védenie Erdélyt a törököktől és a Habsburgoktól, a Vlach/Rumunok a hegyekbe menekűtek, amig magyarok harcoltak és véreztek a völgyekben, föld-haza védelmében!

A Magyar királyok a Vlach/ Romunoknak megadtak minden lehetőséget, hogy szaporodjanak, és megalapozzák a saját kulturájukat és hátterüket, minden zaklatás és megkülönbőztetés nélkül, a Magyar Nép részéről és igy a Vlachl/Rumánok nyugodttan gyarapodtak és szaporodtak a szülőfőldemen erdélybe, és ahoz csatolt környékbeli Magyar területeken. Annak ellenére, hogy a 13.században csakis 18. Wlack-Rumun család létezett Erdelybe, de már az 1789-as években 786,076,volt a törvénytelen bevándorló, szülőfőldemre. És ha márf ey nemelegendő, akkor már 1811-ben 950,000 –re nőtek fel a létszámuk.

És ha ez sem elegendő akkor már az also Világháború idején 2 .700.000-ezerre nőtek fel a bevándorló Rumunnok száma. Egyforma lett a Magyarok és a Székelyek összetett létszámával.

A magyar kormányok és királyok segitették nekik falvak, iskolák, templomok és nyomdák létesitésében. Még az első Rumun nyelvű Bibliát is Magyar nyomdában nyomták Brassóban a 16. században.4

Klein Sámuel az 1735-i római látogatásán tanulmányozta a Trajánus oszlopon létező domborműveken az ősi dákok tőrténetét,akikkel rokonszenvezett.Ő és társai: Sinkai György, Major Péter és Simovich Stefán érsek hoztak létre e hamis rumán mitoszt, a Dákó-Rumun elméletet, mely szerint azt állitották, hogy a Vlach/Romunok az ősi erdélyi dákok leszármazottjai, és eszerint az elmélet szerint Erdély, a Rumunia bölcsője.

Ezekkel a meghamisitott könyvekkel sikerűlt nekik elhitetni a világ politikusaival, hogy ezek a hamisitások igazak voltak,és ennek következtében Magyarország szerencsétlenségére elvesztette Erdelyt.!

Sajnos ezeket a magyarellenes érdekeket szolgáló propaganda könyveket minden megkülönbőztetés, zaklatás vagy bűntetés nélkül a Magyar nyomdák segitségével Budapesten nyomtatták ki.

Még a Klein Sámuel által 1780-ban kiadott alső Rumun szótár és nyelvtan is hamisan bátoritotta azt az elméletet, hogy a Vlach/rumunok a "Román" nyelvcsaládhóz tartóznak. Igy a 19. században a rumán irodalom kifejlődése az akkori francia nyelvre volt alapozva, egy új nyelvet alakitva ki az eloőzö szláv/rumun nyelvükből!.

A Dáko/Rumán elmélet cimű két kötetes könyvet Nicolea Jorga adta ki,melyet sajnos szintén Budapesten nyomtattak ki az 1900-as évek elején, minden megkülőnbőztetés nélkül a Magyar Kormány részéről, noha azt tudta, hogy nem igaz, de Magyarország igazán demokrata volt, a kifejezes szabadságával.

Azóta az ilyen tárgyú könyvek tőrtenelmileg mind hamisnak bizonyultak, már amint tudjuk, és amikkel sajnos azóta elöntötték a világot!:

1) A Rumun Nép nem mezopotániai vagy Szumír nép eredetűek. De az ősi dákok éppugy mint a magyarok mezopotámiai/Szumir eredetü népek voltak!.

2) A Rómaiak és a dákok elkeseredett ellenségek voltak!.

3) Az ősi dákokat Traján nemcsak elpusztitotta Ke. 106-ban, hanem még évekkel később, amikor Comodust áttelepített 12,000 kevert dákot valamennyi szíriaival egyűtt Spanyolországból Dáciába, rővid időn belűl ők is felkeltek a Római Birodalom ellen, és a következő uralkodó,Caracelli Ke. 214-ben teljesen elpusztitotta a dákokat "Spartius Vita"-t. / lásd Cassius, Dio és Strata ősrégi római tőrténészek irásait.!

Ezeket továbbá támogatja T.Peisker az " Origin of the Roumanians "cimű irásában. The Cambridge Medieval History.1911, Vol. 1, p.357.:

A rumánok nem leszármazottjai a Dáciát, vagyis Dákiát gyarmatositó rómaiaknak, akik visszamaradtak Kelet-Magyarország és Erdély teruleten, a romai gyarmatosok kivonulása után.

Dákia évszázadokon keresztűl a tőrténelem által ismert legvadabb nemzetkőzi kűzdelmek szinhelye volt, és ezeket nem élhette túl, egyetlen ottmaradt Nomád Nép sem.! Bizonnyára vannak olyanok, akik véleménye szerint a Nomád Rumun pásztorok az erdélyi hegyekbe menekültek minden egyes új sikeres Goth, Visegoth, Magyar, Hun, Bulgar, Avar, Besenyő, és Kun inváziók alatt. És utána mindig visszatértek, a vőlgyekbe. De a nomádok a hegyekben csak nyáron tudtak fenntartani magukat és télen le kellett menniűk a vőlgyekbe.

Ugyanakkor ezeknek az új inváziós hordáknak szükségük volt maguknak is ezekre a hegyekre a saját nyájaik nyári legeltetésére. Igy a romunoknak nem volt módjuka menekülésre, és az állitólagos bujócskázási játékuk hiábravaló lett volna.!

NÉPGYÍLKOSSÁG.!

Mióta Románia hamis érvelések alapján a Trianoni Szerződéssel 1920-ban elbitorolva megkapta szül főldemet Erdelyt, fizetségképpen, hogy megmutassa haláját az előzö századok Magyar igazságáért, szabadságáért, gyengedségéért, és bátoritásáért a Magyar uralom alatt, noha a Romun uralkodók és kormányok számos konvenciót, és nemzetkőzi egyezményeket irtak alá az utolsó 70 év alatt, mind biztositva a kisebbségek emberi jogait,

de minden esetben mind felrugták ezeket az egyezményeket, amint arra alkalom adodott,a helyzet. Elárulva mindent, ami nem szolgálta a soviniszta Ruman érdeket , a " Mare Rumania" vagyis a Nagyrumánia érdekeit, és végül is a 13 kisebbség , beleértve a tőbb mint három milliónyi Magyar, és legalább 250,000 moldóvai Csángó Magyar teljes nemzetiségi, kulturális és gazdasági népgyilkosságaig!.

HATÁROZAT!.

Ezért a szervezetünk, az Erdélyi Világszővetség Sydney-i csoportja, a kisebbségi nemzetek és a Világ magyarságának véleménye, hogy mivel Rumánia minden esetben visszaélt hatalmi poziciójával, megszegve minden nemzetkőzi egyezményt és konvenciót, az 1920 évi eredeti békeszerződés és a párizsi 1947-es békeszerződés, amennyire az Romániát illeti, érvénytelen !!!!!.

Csak nemrégen, amikór az Önök kormánya vette át a hatalmat, egy igazi demokrácia lett igérve,! De az Önök kormánya bejelentette, hogy1.-/ Őnok nem tervezik a kolozsvari Cluj/Napocal magyar fokonzulatus ujra-megnyitasat.

2.-/ Önök nem tervezik a bukaresti Magyar kulturkőzpont ujra-megnyitását, mely mindkettőt a Ceausescu-rezsim alatt zártak be.! S ez nagyon is messze van a demokráciától.!

IGAZI TÉNYEK A TRIANONI SZERZŐDÉSRŐL.!

Mr. Peter Shepherd, vagyis magyarúl Pásztor Péter ir ja a "The Vix Mission in Hungary, 1918-1919, a Re-examination" A Vix-misszió Magyarországon! /Slavic Review XXIX, No.3 1970/' és a "Franco-Rumanianian Intervention in Russia and the Vix Ultimatum:

Background to Hungary's Loss of Transyl vania" / Francia-Rumán beavatkozás Oroszországban és a " Vix ultimatum:" háttér Magyarországnak Erdéllyel való elvesztésével kapcsolatban.\ /1974/ "A Vix-ultimátumot 1919. március 20-án adta át a magyaroknak,Ferdinand Vix alezredes, a magyarországi Fancia katonai misszió vezetője, mely latszólag tőrvényesitette Erdély Ruman elfoglalását.

A francia küIűgyminisztérium irattárának 1918 es 1919-re vonatkozó 1972-es megnyitása a nyilvánosság számára új és meglepő fényt vet az űgyre..Ma nyilvánvaló, hogy az ultimátumot egy kelet-oroszországi krízis váltotta ki, ahol a Francia parancsnokság alatt álló szővetséges csapatok vereségét szenvedték a Vőrős Hadseregtől.!

Hogy azonnali erősitést kapjanak a szomszédos Rumániátol, a Francia' Miniszterelnök, és Hadugyminiszter, G. Clemenceau azzal az erdélyi területtel fizetett, meg nekik, melyet a rumánok már régen kivántak.!

A francia kuIugyminiszterium iratai tisztan kimutatjak most, hogy Erdelyt epugy, mint Banat es a magyar Nagyalfold egyreszet egyedul a franciak adtak Romanianak, negy kulonbozo darabban, a nepek onrendelkezesi joga wilsoni tantetelenek teljes felrugasaval, es az Egyeslt Allamok es Anglia kormanyainak beleegyezese nelkul, hogy megvasarolja Romania tamogatasat Oroszorszag ellen!

Igy, még mielőtt a békekonferencián bármiféle döntést hoztak volna létre a Rumánia erdélyi területi követeléseivel kapcsolatban, Rumánia Francia biztatásra birtokba vette Erdélyt, Bánátot ,és a Nagy Magyar Alfőld egy részét,! Olyan területeket is,ahol egyetlen egy Rumán lakos sem volt,!

Igy félrevezetve az Egyesült Államok, Anglia és Olaszország kormányait, a saját mohósága által vezetve,és a franciák kivánsága által,hogy katonai segítséget kapjanak Oroszország ellen!

1920. márciusára minden jelzést, utca-nevet, falunevét, vasuti felirást, stb. eltávolitottak a rumánok által megszállt teljes terűleten, és Rumán nyelvű feliratokkal helyettesitették át, az elöző régi Magyar szőveget, neveket! . Igy hamissan gyorsan Rumun neveket alkottak olyan városok és falvak számára, ahol sohasem voltak Rumán lakosok.!

Igy mikor a Nemzetkőzi Békebizottság eljőtt le ellenőrizni a franciak és a rumánok által javasolt új határokat, olyan téves benyomást kaptak, hogy ezeken a területeken nem lakja egyetlen Magyar sem.!

Az U.S..A. nem irta alá Romaniaval kötött titkos szerződést 1916. 8,ho .17-en.! A versailles-Trianon-i Békeszerződést az U.S.A szenátusa 1919. november 19-en elvetette!

FELLEBBEZÉS.!

Fellebbezünk az Egyesűlt Nemzetekhez, az Europai Közösség Bizottságáhóz a Trianoni Szerződést aláiró 18 orzsághóz és az 1978-as Helsinki Megegyezest aláiró 35 országhóz, -mely becikkelyezte az összes előző szerződést, hogy most az egészet ÉRVÉNYTELENITSE MINDKÉT SZERZŐDÉST.!!!!!

EGYESITSÉK ERDÉLYT AZ 1000 ÉVES ANYAORSZÁGGAL,MAGYARORSZÁGGAL, MERT MEGGYŐZŐDÉSÜNK ÉS A 70 ÉVES TAPASZTALATA SZERINT RUMANIA NEM ÉRDEMLI MEG ERDÉLYT.!!!!!

1990 január közepén egy korareggeli TV adáson, egy hőlgy a bukaresti TV-n kijelentette, hogy noha van olyan kővetelés, hogy egyesitsék Erdelyt Magyarországgal, de Ő ráakar mutatni, hogy most 6 millió Román és 2 millió Magyar van Erdelyben.!

Lehet, hogy sajnos ma már igy van, de mi tudjuk, hogy több mint három millionyi Magyar, vagy Magyar-leszármazott van Rumániában, és legalább 250,000 Csángó Magyar Moldovában!

KÖVETELJÜK, HOGY MINDEN MAGYART, AKIKET ERŐSZAKKAL REGÁTBA, VAGY Ó-RUMÁNIA TERÜLETEIRE TELEPÍTETTEK KI, AZOKNAK ENGEDJÉK MEG, HOGY ÖNKÉNTESSEN VISSZATÉRHESSENEK ERDÉLYI, ÉS KÖRNYÉKBELI ELRABOLT TERÜLETEKEN LÉTEZŐ ŐSZ MAGYAR OTTHONUKBA?

ÉS UGYANUGY, AZ ERDÉLYBE 1945 ÓTA ERŐSZAKKAL BETELEPÍTETT RUMÁNOKNAK ENGEDJÉK MEG, HOGY HAZA, VISSZATÉRHESSENEK A REGÁTI RÉGI OTTHONUKBA.!

IGY ERDÉLY LAKOSSÁGA AZONNAL EGYENLŐVÉ VÁLIK 3 MILLIÓ MAGYARRAL, ÉS 3 MILLIÓ ROMÁNNAL.!!!

ÉS HA ,EGYENLŐRE NEM LEHETSÉGES ERDÉLYT EGYESÍTTENI MAGYARORSZÁGGAL, AKKOR A VILÁG VEZETŐIHEZ FELLEBBEZŰNK, HOGY AZ ÖSSZES TÉNYEKET FIGYELEMBE VÉVE, KÜLÖNŐSSEN A RUMÁN KORMÁNYOKNAK AZ ELMÚLT 70 ÉV ALATTI KISEBBSÉGELLENES EMBERTELEN MAGATARTÁSÁT, KÖVETELJÜK ERDÉLY ORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉT,!!! AHOL MIND A HÁROM FŐ NYELV, ÉS KULTÚRA, EGYENLŐ JOGOKKAL RENDELKEZIK!

EPPUGY MINT SVÁJCBAN, VAGY BELGIUMBAN, AHOL MINDEN EGYÜTTÉLŐ NEMZETNEK MEG VAN AZ EGYENLŐ EMBERI JOGAIK, AMIHEZ JOGUK VAN.!!!!

Tisztelettel:

Mrs. Dulcie Sing.M.B.E. -Angol nyelvű titkár.

Mr. Alex Sándor Kolozsy de kolozs. -Elnök.

Mrs Anna Kaposi. Mrs. Marilyn Kolozsy -Magyar, titkár.

ERDÉLYI VILÁGSZŐVETSÉG SYDNEYI CSOPORTJA

TRANSYLVANIAN WORLD FEDERATION SYDNEY BRANCH.

U.I Ceausescu és rezsime kimulása után a Rumániából érkező legfrisebb hirek szerint a Rumán népnek a nemzetiségiek elleni ellenségessége és támadása /különösen a 3 millió Magyar ellen/ fokozódik, a magyarok elleni tüntetésekkel. Így az egyetlen és igasagos megoldas.

EGYESlTENI ERDÉLYT MAGYARORSZÁGGAL, VAGY FŰGGETLEN ERDÉLYT! ERDÉLYI ÁLLAMSZŐVETSÉGET, SVÁCI MINTÁRAI

E Memorandumunknak másolatát a Trianoni Békeszerzős 43-aláiró Országai vezetőinek is ajánlott repülő póstán is megküldttük 1990. Január végén.

1990 - 2008

Vissza a cikk kezdetéhez