Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban
Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A

Dr.Gaál György.
Irótőrténész úrnak.
SZABADSÁG.
kolozsvári-Magyar Ujság.
Kolozsvár-Erdély.

Tisztelt Irótőrténész Úr!
Fogadja őszinte gratuláciomat a múlt év 2000.szeptember.19.-én, a Szabadságban megjelent "Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban" nevezetű sorozatáért melyet rendszeressen az ujság leközölt ez év.2001.marcius.30.-ig. Gatulálok Őnnek a második résztől, és az 1222-évszámmal kezdődő napjainkig 2000.-év ig terjedő, szűlővárosunkról Kolozsvár kitűnő igaz Magyar tőrténelmi összeállitásáért, mely amugyis már idejét mulva nagyon is szükséges volt ,hogy a városunk fiatalsága-lakói, de egyben a világ emberisége is megtudja szűlővárosunk KOLOZSVÁR-ezeréves magyar eredetű város igaz tőrténetét!

Tiszta szivből kivánok minden jót Őnnek, innen Sydney-ausztráliából a világ másik oldaláról, ezért az önfeláldozó, időben hosszadalmas munkáért! Ellenben sajnos a múlt év szeptember.19.-én bevezető-bemutatkozó része utolsó három soraiban, hogy (" a név eredete máig is vitatott: származható a latin zárt, hegységből, összefogott jelentésű CLAUSA,-CLUSA,-illetve a német
keskeny völgyet jelentő,-KLAUSE,-KLUSE,-szavakból: a szláv forrás, kulcs értelmű-KLUC,-szóbol vagy pedig a feltételezett első várispán MIKLUS,-MIKLÓS/KOLOS,-nevéből)"

Ezek a sorok olvasása közben mint egy villámcsapás egyből a agyamban villámlott, hogy " DEJA-VU" hisz én már ezekkel a sorokkal, mondatokkal nemcsak pár évvel ezelőtt az ottani Asztalos Lajos úrtól való ausztráliai Magyar Életben is átvett 1997-valamelyik számában leközőlt számában is láttam melyet mintkettőjük az erdélyi történelmi iró, Jakab Elek, " KOLOZSVÁR TŐRTÉNETE " 3-kötetes művéből, az első kőtet legelső részéből vették át. De most Őn is, az Asztalos Lajos úrhóz hasonlóan a Jakab Elek, háromkőtetes kőnyv sorozata első kőtet második felében létező szőveget egyszerüen csak kifelejtette?! Ez részemre nagyon is meglepő hisz egyidőben meg Őn a SZABADSÁG,múlt ev,október,27.-ei számában a művet feldicsérve a következő elismerést irta. idézett:

"1870-1888-között jelenik meg a Jakab Elek, háromkőtetes, okmányoktól és világositó rajzfűzetekkel ellátott, mindmáig is alapvető munkája ". De ha ez valóban igy van,amint azt gondolom,hogy igen, hogy Őn elismeri, a Jakab Elek, iró, történész, Úr által irt szőveg tőrténelmi tények igazságát! "mindmáig alapvető munkáját" , és az olvasók részére az érem mintkét oldalán létező véleményt minden részrehajlás nélkül ismeri?! Akkor , hogy lehet az, hogy most Őn is az ugynabból a forrásból idézett a Jakab Elek által írt, három kőtetes kőnyv első kötet következő oldalakon a 265,-275,-278,-, KOLOS-KOLOZS-nemzetség léte lehetőségét bizonyittó érvelésű részét most Őn is az irásából KI-FELEJTETTE-!! Kérem miért?! Kérdem én Őntől, akkor amikor Őn, az ezerév utáni időszakot a kétezerig olyan kitűnően tőrténelmi részletekben majdnem napról napra feltudta kutatni, és irásában leközőlni, és egyidőben meg a bemutatkozó első résznél,az utolsó három mondatban a városunk neve és származása eredetét minden fajta idegen eredetü szavak -KLICS,-KLUCS,-KLUS-,szülővárosunk nevét követkesztető szavaknál irását,erdélyi Magyar származása léátére,csak úgy egyszerüen lezárni, és ott ahol a Jakab Elek Iró által bizonyittó megemlitett második "Schola" elvét, véleményét meg csak úgy egyszerűen kifelejteni? De nézzük csak meg, hogy mit is irt Jakab Elek a következő oldalokon lévő soraiban a honfoglalás alatt KOLOS-nemzetség lehetöségéről?! Ami az Őn írásából csak úgy egyszerüen kimaradt !! Jakab Elek, KOLOZSVÁR TŐRTÉNETE-első kötetéből , IDÉZET ! 265.-oldalrol.. " KOLOZSVÁR neve ismet kiterjedt kutatást tesz szűkségessé a létező sok föltevés első balvélemény általában azon homály és szővevényesség miatt, melyben a lefolyt századok s az ily kérdéseknek csak felszinen járó kutatók hosszú sora burkolja.!"... "Előttem az érintett vizsgálódásnak eddig négy jártabb utja ismeretes." "CLUSA,-KLUCS,-KLUS,-CLAUSEN,-szógyököt,-CLAUDIUS,-CLAUDIA,-Scholastika Magyarúl mint KOLOS,-tulajdon nevet jelentő szónak vettek kiindulaspontul" 275.-oldalrol. " Ezek oklevelek szerént a KOLOZS-NEMZETSÉGNÉV, megálapitott tény."..." e czik elején mondottak alapján azonban mint szintén EZ NEVET VISELŐ VÁR IS HIHETŐEN A MAGYAR VEZÉRI KORSZAKBA MEGY FEL.!"
Erre mutatnak ama határ részek és kihalt falú-nevek, melyek az ELSŐ HONFOGLALÁSI TŐRZS-NEMZETSÉGEK NEVEIT tartották fenn napjainkig!"...."Árpádkori oklevelekben sűrün fordulnak elő". 278.-oldalrol. " KOLOZSVÁR közelében voltak TYBURCZTELKE,-BENE,-régi oklevelekben,-BENE,-ÉRD, kihalt falvak: Felett emelkedik, FELEKHEGY,-régioklevelekben-FEKETE-erdő,-átfolyta a SZAMOS-ősi nevén-ZOMUS: nem messze KALATA,- ZOMBOR,-RADO,-KEMÉNY,-KABOS,-honfoglaló törzsnemzet-ségek birtokai." "Mindezek nyomatékos adatok arra, hogy a midön e tájon hegy, folyam, faluk Magyar nevét viselnek, a Magyar honfoglalás Ősi nyomaira ma is raismerhetni: a midőn köröskörűl minden Magyar bélyek van nyomva, a kőzpontnak úgy szólva, teremtve-teremtett hely, mint egy Sziget-Vár idegen kezekben szintén nem hagyott a Magyar Kar, és Ész, átalakitó befolyását ez sem kerülhette ki!" "SŐT MI TŐBB MINDJÁRT KEZDETBEN SORSUL VALAMELY ELSŐ FOGLALÓNAK, TÁN ÉPPEN A KOLOS-NEMZETSÉGNEK JUTOTT, AKINEK MINT MÁR ERINTEM-NEVET A MAGYARÚL NEM TUDÓ KÜLFŐLDI PAPOK RONTOTTAK EL KULUS,- ÉS KLUS ,- ALAKRA, ÉS KINEK ŐSI NEVÉTŐL LŐN NEVEZVE A VÁR, -VÁRTARTOMÁNY, -MONOSTOR, ÉS KÉSŐBB A VÁROS,-VÁRMEGYE '' "hajdanon hihetően egy terület képző Só-akna"..." KOLOS-AKNA, a mint, hogy a legrégibb oklevelekben is nevezték. Ez a második alap, melyen KOLOZSVÁR neve meghatározásában a való megkőzelithető" "A HUN-VÁR-szó minden adatok s irók tanusitása szerint egyik felét képezi."..."Ennek a Magyar eredetéhez alapos kétely nem fér!" A másik fele a CLUS,-és CLUSA,-szláv-latin, vagy a KOLOS,-MAGYAR NEMZETSÉGNÉV"... "Mindkettő mellett nyomatékos okok vannak,. ÉN A TŐLEM ISMERT ADATOK ALAPJÁN A MAGYAR VÁR-RENDSZER ÉS ERDŐN-TÚLI HÉT VÁR-TARTOMÁNY HAJDAN SZERKEZETÉBŐL INDULVA KI, HAJLANDÓ VAGYOK AZ UTÓBBIT FOGADNI EL.''. eddig idézve a Jakab Elek, könyvéből!

Ezek a mondatok után, amikor még Jakab Elek is az 1870-es években való kutatásai közőtt ezekre a konkluziókra jött rá, amiért volt mersze a véleménye mellett kiállni, hogy kérem " a KOLOS-nemzetsegnek jutott az a feladat," hogy egy régi római romokra Várukat épitsék, ami a modern, tőrténelmben egyesek szerint 987-990es századi években Magyar- Vezér, által épített vár után kapta szűlővárosunk KOLOZSVÁR a nevét, és életét! Kedves főldim Dr. Gáál Győrgy uram, hogy lehetett az, hogy ezeket a Magyar életben vágó nagyon is fontosságú tőrténelmi bizonyitó mondatokat Őn is az irásából csak úgy kifelejtette?! Vagy esetleg Magyar renegát létére készakarva kihagyta?!

Sajnálattal,irom Őnnek ezt a levelet, hogy szeretett szűlővárosunk Kolozsvár igaz Magyar neve, és eredete megvédésében megtegyem ,de nem rossz kritikát alkalmazva a Magyar igazság, és a rekord kedvéért meg kellett, hogy tegyem.!

Maradok hazafias tisztelettel:

Dr.Kolozsy Sándor.C.D.V.A.
kolozsvári szűletésű,
szobrászművész.
Leigazolt Szabadságharcos.
Erdélyi Világszővetség Sydneyi Csoport.
elnőke.

Nagyapám. Dr.kolozsi-Kolozsy Peter.
kolozsvári-táblabiró emlékére,akit 1923.-ban megőlték a rumánok, a főtéren.
Az ősei kolozsiak tiszteletére,akiknek nyomai vissza mennek egészen kezdetéig,az ezeréven át, kolozsváron, a Kolosi-Nemzetségben.

U.I. Felkérem a Szabadság főszerkesztőjét, a Balló Áron urat, hogy ezt a Dr.Gaál Győrgy. úrhóz intézett és az elektronikus postán Őnöknek elkűldött levelemet kinyomatva adja át, neki,mivel cimét nem tudom.!

Egyuttal megkérem Őnt, hogy az igazság, és a "szabadság"-kedvéért sziveskedjen ezt a levelem másolatát, a lapjuk "SZABADSÁG" következő számában,

a rekord kedvéért igy ahogy van a Kolozsvár dátumokban , lévő első, és bekezdő részét kiegészittő részét leközölni.!! Kerem sziveskedjen engem értesíteni, hogy mikor is fog ez megtőrténni mielőtt az egészet így ahogy van a HUNGLOBBY-ra felteszem! És ha valóban igaz,. hogy ez a sorozat a turisták részére már kőnyv formában is megjelent, akkor kérnem Dr, Gaál Győrgy. urat, ezeken az oldalakon kifelejtett mondatokon 265-275-278-as oldalon elfelejtett mondatokat melyeket én itt bebizonyitva levelemben idéztem, hogy Őn azokat kigyomatva egy kis cédulán előre a kőnyvekben beleragasztani, mert gondolom nem akar készakarva Magyar ellenes Magyar eredetű város KOLOZSVÁR hiányos-megtévesztő fogalmat a turistákkal ugyankcsak kolozsvári Magyar létére ismertetni!

Előre is köszönettel:Kolozsy-szobrászművész.
Megjegyzes: Csakis az érdekesség szempontjából, az igaz, hogy az 1920-az években kolozsváron két külőnböző Kolozsi család létezett, az egyik az a nagyapám Kolozsvár táblabírája Dr.kolozsi-Kolozsy Péter,volt akinek győkerei visszamenek az ősi időkig.

A másik az 1920-déváról betelepedett Kolozsi,Pál-nak hivták, aki álitólag a Német Klause-bolt lett Kolozsi. Jelen pilanatban ugyancsak három Kolozsi nevezetű él, Kolozsi Tibor, szobrászművész Ditró Székelyfőldről. majd a Kolozsi Attila,és Egon családja él a városban, de tudomásom szerint Ők sem tartóznak a kolozsvári Ősi Kolozs-i-y családhóz.

Hogy a házifeladatot elvégezve, azért most közlöm mintazokat az ellentétes szakvéleményeket különböző más Magyar Történészek munkáiból, akik az én érveléseimmel egyetértenek. Vagyis a kolozsvári Magyar történész Dr Gaál Győrgy Úr írását megcáfolják!

KOLOZS-VÁR HONFOGLALÓ MAGYAR VEZÉREK IDEJÉBEN VALÓ VÁR BIZONYITTÉKOK.
BIBLIÓGRÁFIA!

TELEPŰLÉSTŐRTÉNETI TANULMÁNYOK ÉS HATÁRPROBLÉMÁK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN.
Török Sándor.Astorpark,Florida.USA.

1.-oldal. "A Magyar tőrzsek honfoglalása és a letelepedése a Kárpátmedencében".." A Magyar telepűlésterület változásai a X.-században."

9.-oldal" Helynevekből azokat választottuk ki, melyek jelentésük, és a KABAR-tőrzsek neveit a MAGYAR-fejedelmek, és polgárkori VEZÉREK nevei ilyen VEZÉR-nevéből képezett Tőrzsnévvel".

"A legelsőbb viszont kétségtelenűl a honfoglaláskor kialakult első szállások védelmére létesűlttek"...." A Magyar településterületeken számos olyan helységet is ismerünk, melyek előszőr a magyarok neveztek el".."Gyakorlatilag a TÖRÖK eredetü személynevek helynevekként alkalmazva. Ezek bizonyossan a MAGYAR -szemelynév anyag legrégibb rétege tartóznak, nemcsak azért mert képző nélküli személynév/vagy népnév/"..." helyenként a MAGYAR ŐSHAZA"..." A, X század- települési mozanatainak képzőtlen személynevű helynek"

10.-oldal." A tőrzsnevekről nevezett helyek környéke tehát sokkal korábbi MAGYAR településterület is lehet de a tőrzsnevek csak a x.-században érvényesűlt a helyiségnév adása."

11.oldal. A MAGYAR, és a SZÉKELY tőrzsek mellett még 2-KABAR-tőrzs és 1-KADAR-törzs is létezett"

65.-oldal. Az Őrsök mellett talalható KABAR-tőrzsek megosztása, 10-VARSÁNY,-11-TARKÁNY,-5-CHALIZ,-KÁLIZ,-CHOLIZ-CHOLUZ-KOLUZ-CHOLOS-KOLOS,1.-KOZÁR.

AZ ÁRPÁD FIAK.
Kósa Csaba: Budapest.

58.-oldal. "Utóvégre GYULA nem pogány. Jó katona, kinek eljővendő háborúban hasznát veheti".."Nemzetség fők, vitézek, állanak mögötte"..." Várak, palánkkal ővezett főldvárak épültek már a korábbi évtízedekben is. Vitézek, egy-egy Nemzetségfő katonai ezekből ugyelték a falvak, legelők népét."

61.-oldal. " E nemzetfők szállásterületeit szervezi VÁR-megyekke ISTVÁN"..." Tiz pűspőkséget, és negyvenöt vármegyét a Kárpátmedencében"..." KOLOZS-Vezér is közöttük volt"

KINCSES MAGYARORSZÁG:
Zolnay László.

A Krónika szavai szerint GYULA, sokfelé modon ellenszegült ISTVÁN Király-nak"..."A dezsma 1001 szerint -i bevezetése és BAZILEIOSZ. 1002.-i megjelenése az Al-Dunán indokolni látszik GYULA ekkor bekövetkezett ellenszegulését. A Hildesheimit követő, hogy ISTVÁN, Magyar Király sereggel ment anyai Nagybátyja,inkább Nagyapja ellen"

ERDÉLY TŐRTÉNETE:
Kőpeczi Béla;

Főszerkesztő.1986-Budapest.
"Ekkor viszont eltűnnek a méltóság nevei az addig emlitett dobokai-1164,-és kolosi,-1177,-1183,-1201,mindhárom esetben a fehérvári ispánnál is"..

211.oldal, " Gyula-ának egyik korai szálláshelyére utalnak a GYULA-kőrzetében. előkerűlt gazdag temetők".."MUSZKA-SZŐLLŐSDOMB-ról".. " KOLOZSVÁR-Zápolyai utca , sirók több lelete a Honfoglaló Magyarok".

IGAZOLÓ LEVELEK:
Kiszely István, Dr. Prof.

Antropologús-tőrténész.Budapest.1999.apr.10.
Miniszteri Főtanácsos.
" Ami a KOLOZS-nevet illeti nyilvánvaló, hogy a X.-században KOLOZS-vezértől kapta a nevet, hiszen a X-XI.-században már mint VÁR-ként mindenüt szerepel"

MAGYAR NEMZETI MUZEUM:
Baják László,1999.jun.4. tőrténész-múzeologús.

"a 10.-században Észak-Erdély a gyulák tőrzsének főldje volt".."Valószinűleg a gyulák tőrzsének tagjai voltak azok a lovas harcosok, akiknek a sirjaik KOLOZSVÁR legrégibb Magyar győkere" KOLOZSVÁR a mai KOLOZS-MONOSTOR, -ez a VÁR utóbb KOLOZS vármegye székhelye".."Némelyek szerint a középleti KLUSA- torlasz-szóból származik".." KOLOZS--utlezáró VÁR-volt, KOLOZS-vármegye székhelye"..." Ellenben más valószinűbb vélemény, szerint a KOLOZS-név lappang benne!"

NEMZETI UJSÁG:
DR. Endrey Antal.QC.Angol Királyi tanácsos, tőrténész.1988.febr. Melbourne.Austrália.

KOLOZSVÁR-ezeréves.
" Az erdeéyi Gyulák leszármaszottja KOLOZS-vezér, 987-ben alapitotta meg KOLOZS-VÁRat, azaz KOLOZSVÁR a Királyhágórol a Mezőségre és onnan a Székelyfőldre vezető hadi,és kereskedelmi utvonal védelmere"...."Ugyan ott épult fel KOLOZS-monostora azaz KOLOZSMONOSTOR is,mely kezdettől fogva egyházi, és kulturális kőzpontja volt. A VÁR, és a monostor körűl várjobbágyok telepűltek le, és művelték a főldet. Igy alakult ki KOLOZSVÁR".."Kolozsvár jellege az első századoktban tiszta Magyar volt. A régészeti ásatások a rómaiak rég letűnt vaárosa, Napoca helyén,hol Kolozsvár létesűlt a Kr.u, a második századtól kezdve a tizedik századik semmi folytatást nem találtak"

TRANSYLVANIA AND THE HUNGARAIN-RUMANIAN PROBLEM;
Anna Fay-Sanborn,
Géza Wass de czege.1979.Florida.USA.
Dr, Albert Wass de czege.

11.-oldal." The City of KOLOZSVÁR, meaning the "FORT OF KOLOZS" colled CLUJ-NAPOCA, by the Rumanians/ was establised in 987.A.D. by KOLOZS, the commander of the Hungarian armis in the East"

MAGYAR NEMZETI MUZEUM.
Baják László. tőrténész. 1999.Budapest
.
KOLOZS-ispán a CHANÁD-hoz, és DOBOKÁ-hoz hasonlóan valószinüleg nem a gyuláékhoz, tőrzsűkhőz,tartozott, hanem ISTVÁN Király rokona-embere volt, és ennél többet nem tudunk rolla"

AZ ÁRPÁDKORI MAGYARORSZÁG TŐRTÉNETI FŐLDRAJZA:
Győrfy György.

"KOLOZSVÁR ott alakult ki, ahol a Messzesi kapun átjövő Király utca".."szamoson átkelve egyesült a Király-hágó felől a nagy uttal.".."Az uttalálkozásnál már az Ókorban város/római Napoca/létesűlt. A Népvándorlás alatt rommá vált település mellett a honfolaló magyarság is megtelepedett.".."A Zápolyai utca X.-századi temető vallomása szerint a VÁR-környékén egy NEMZETSÉGFŐ katonai kisérete is temetkezett.".." a romterület helyén létesült VÁR lett"

MAGYAR NEMZETSÉGEK;
Nagy Géza.1974. Buenos Aires.

74.-oldal. "HUN-krónika Csaba-vezér népét mondja Székelyeknek. Csaba népe,Csaba Etele-nemzetségből származik. A Székely bírák Ősi nevet bizonyára a HUN-Krónikában emlitett,KADAR, a Hunok TORDA nembeli birája őrizte meg"..

75.-oldal." A mi egyik ÁRPÁD-kori Nemzetség, a nyilván CHALIZ-KALIZ eredetű KADAR,-KALUZ-nemzetség nevében is főn maradt.KALIZ,-CHALIZ,-CHOLUZ,-KOLUZ,-COLUZ,-KOLOZ,-KOLOS.

ISTVÁN KIRÁLY ÉS MŰVE:
Győrffy György.Budapest.1977.

182.-oldal." Anasztáz érseksége idején, 1008-ban tőrtént meg AJTON legyőzése. Ezzel a győzelemmel minden akadály elhárult az egyház országos kiépítése elől".." a magyarországi pűspőkségek 1009.-évi újjászervezése".."István két oklevelének szővege maradt ránk az 1009.-évből"..

183.-oldal." 1009-ben állitották fel az erdélyi pűspökséget".."hét Vár, azaz "SIEBEN -BŰRGEN, HUNYAD, FEHÉR,-KŰKŰLLŐ,-TORDA,-KOLOZS,-DOBOKA,-DÉS."

KINCSES KOLOZSVÁR:
Kós Károly.1940-beli irása szerint.

" A mai város kilenc vagy talán kilenc és félszáz esztendő előtt szűletett meg, nevét KLUS-várától őrökölte, aki itt őrizte a Magyar Király erdélyi tartományát". Kós Károly 1940-ben írta könyvében ezt a szőveget! De ha mi visszamenőleg kivonjuk az álatala említett 950-évet az 1940-ből, akkor nem e kerülünk vissza az emlitett 990-évre! Vagyis a Gyulák Tőrzsében létező Kolos-Nemzetség Fő, Kolos, vagyis Kolozs-Vezér 987-es év idejére?!

KOLOZSVÁR-Klausenburg-Claudispoloidis.
" A Honfoglaló magyarok uralmukat Erdélyre is kiterjesztették a Királyhágon át vezető utat használták" " A Magyar KOLOZSVÁR" .."A VÁR két és félszázados életét erőszakossan tőrte meg az 1241-évben a Magyarország nagy részét elpusztitto TATÁR"
De ha mi itt is kivonjuk a 1241-ből 250-évet, hát nem ugyancsak 989-es éveknél,kőtünk ki, KOLOZSVÁR Főld/Palánk Vár, első megépíttésénél?

Na tisztelt Gaál Győrgy uram!
Ugyancsak kolozsvári szűletésű Magyar honfitársam!

Itt felsoroltam Őnnek Az erdélyi Magyar író, és tőrténész Jakabb Ellek ""1870-1888-között jelenik meg a Jakab Elek, háromkőtetes, okmányoktól és világositó rajzfűzetekkel ellátott, mindmáig is alapvető munkája ".munkájából való kivonat mellett még más
14 de ugyancsak olyan okos mint Őn, Magyar történészek munkáját, melyek megcáfolják az Őn írásában való érvelését, hogy a szűlővárosom KOLOZSVÁR nem Magyar eredet. hanem valami más iddegen névből való Magyar ferditésú névből való eredetét.

Ezek a jó Magyar történészek munkáikban ugyancsak alátámasszák a 987-es évek körül létező Kolos-Nemzetség Fő Kolozs-Vezér létét,és igenis alátámasszák azt, hogy a Gyulák vagyis a Gyula törzsében létező Kolozs-Vezér Vár építtése után fejlödőtt ki Kolozsvár, Magyar eredetű város!

Dr.Kolozsy Sándor.C.D.V.A.
szobrászművész.
akinek hobija az embertan, és őstörténészet.

Sydney-Austrália,
2001.Május 18án, délután 12:21

SZABADSÁG.
Kolozsvári Magyar Újság.

Újvári Ildikó
Főszerkesztő Nő , munkatársak, és kolozsvári Magyar testvérek, honfitársak!

Kedves Újvári Főszerkesztő Nő!

Most, hogy van már Magyar ÁBC-s Key-Board-om, egy csomó régi, de erdélyi Magyar jellegű anyagomat átgépelve a Sándor-Vitéz, nevezetű fiammal egy Erdélyi Világszővetség-Transylvanian World Federation Sydneyi Brench név alatt egy új Honlapot szerkesztünk, és örökre a recordra letesszük. Igy mielött átküldöm neki, hogy ezt a ma befejezett átgépelt, de a "2000.október.1-én, délután 12:21 " Balló Főszerkesztőnek is átküldőtt e-mail levelem is rakja fel, előbb megtisztelem Őnt, ezzel az első cselekedettel, hogy előbb átküldőm Őnnek is, mert a Mi szűlővárosunk Kolozsvár eredetéről van szó!

Mily szomorú, hogy annak ellenére, hogy én már kezdetben, itt alul a felsorolt alátámasztó tényekkel, és a már tgöbb írók, történészek, által felsorolt érvelésekkel, előálltam az ujságnál, hogy a Dr. Gaál Győrgy Úr helyesbitse írásában, és imerje el, a Kolos-Nemzetségben létező Kolos-Vezét létét, és a Kolos-Vár szűlővárosunk neve, erete, lehetőségét, de sajnos mégiscsak önfejűen, senkimásnak a véleményére nemhalgatva, tudomásom szerint könyv formában is kiadtta a turisták számára, a szűlővárosujnk Ősi Magyar eredetű városun neve Kolozsvár, idegen szavak, nevek, utáni eredetét.

Kérném Őnt, és a többi honfitársakat, munkatársait, hogy az alábbi aluli részt amit évekkel ezelőtt a Balló Áron főszerkesztő Úrnak írtam, hogy elolvasni.De felette az ő e-mail válaszában az Ő elismerő részet pirosra átcseréltem. Tudomásom szerint, sajnos ez a cikk amit én küldttem sohasem volt ujságjukban sem leközölve, és így a kolozsvári, és az erdélyi magyaroknak megadva az a alkalom, hogy a városunk kezdetével, elnevezésével való másik lehetőséget is megismerjék, hogy az a város egy ősi honfoglaló Magyar Nemzetség, a 987-ben létező Kolos-Nemzetség fője, aq Kolos, vagyis a Kolozs-vezér által épített Vár, és neve után eredt

Köszönettel:Sándor.
Dr. Kolozsy Sándor.C.D.V.A.
kolozsvári szűletésű szobrászművész.
Sydney

From: "Szabadság " <szabadsag@mail.dntcj.ro>
To: "Kolozsy Design" <kolozsy@optushome.com.au>
Sent: Thursday, October 05, 2000 4:51 PM
Subject: Re: A Szekely Miatyank, Szilagyi Bela verse, 1919. Szerencs. teljes egesszeben.

Tisztelt Kolozsy Ur!

Megkaptam szeptember 26, 28, 29, 30-i leveleit, és elnézését kérem,
A Kolozsvár név tőrténetével kapcsolatban van egy jó hirem: igaz
ugyan, hogy az Őn egykori cikke Szabó Piroska volt kolleganőmnel
maradhatott, aki még tavaly augusztusban elment az ujságtól,
viszont a Gaal György és Asztalos Lajos veéekedésével szemben már
eddig legalább kétszer közöltük Muradin Lászlónak, az ismert
nyelvésznek és helynév-történésznek a csak a Kolozsvár nevenek az
eredetevel foglalkozó irását. Muradin lászló cikkeit régebb
közöltük, sajnos nem tudnám megmondani, hogy pontosan mikor.?
De annyi bizonyos, hogy Ő abban bizonyitottnak vagy legalábbis a
legvalószinűbbnek azt tartja, hogy a mai város neve a Kolos nemzetségnévből ered.

Mi az ujsagban a temat a felszinen tartjuk, es remeljuk, hogy
Matyas szobrat a kivant idpontra valoban restauralni lehet.

Maradok tisztelettel, minden jót kivánva,

Ballo Áron

2000

Vissza a cikk kezdetéhez