Bodó Borika szomorú tőrténete
Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A

BODÓ BORIKA SZOMORÚ TŐRTÉNETE! 2001. December 27.

Beszámolóm, melyet az "Ausztráliai Magyarság" 1983. December. havában 10-11. oldalon lekozolt.

Most amikór a múlt napokban már többszőr is olvastam a Holland zsidó lányka Anna Frank naplójárol?!

Azért eszemben jutott egy szerencsétlen erdélyiMagyar lány esete akit az Oláhok kinoztak megbecstelenitettek, tönkre tették a többi számos más Magyar-Székely, lanyokkal együtt a Ceausescu hóhér Rumun kormány alatti időkben!.

Igen nekünk Magyaroknak is vannak Anna Frank-jaink Magyar mártirjaink, akiket a környékbeli ellenséges nemzetek pribékei elhurcolva összevertek, megbecs-telenitettek ,csak sajnos Ők nem irták naplóikat! és én sem vagyok egy Író aki regényt akartam volna írni, az egészről!

Sajnos, hogy az egész szomorú eset valóban fedi a valóságot! De miután a néhai Dr. Wass Albert kifutott a pénzéből, akkor én vettem a kezembe az angol nyelvő negyedévi Ujság szerkesztését és kiadását. Akihez a 80-as években a főldalatti kapcsolatokon keresztűl erdélyből a legszomorúbb hirek jöttek ki, melyeket angolra forditva szerkesztettem és kiadtam a "TRANSYLVANIAN QUARTERLY AUSTRALASIAN EDITON" negyedévi ujságot, melyet több ezer példányban eljuttattuk a Nemzetközi politikusoknak, Állam, és Vallás vezetőknek,világszerte még a Reagen elnök mellett a Gorbacsovot is belevéve!

És így a következő Székely Lány tőrténete a többi közűl, egy nagyon is szomorú tőrténet. Ezért az Ő emlékére, a Mi Erdélyi Magyar-Székely Anna Frank jellegü Bodó Borika emlékére kérem hogy szánjanak egy kis időtt, és olvassák át a következő sorokra!!!! Köszönöm! S végül, a történet!

BODÓ BORIKA SZOMORÚ TŐRTÉNETE!

Ha az ember Kolozsvárról keletre utazik, a Szamosfalván keresztül vezető úton haladva, egy órai autózás után, a dombok között hirtelen egy falúra talál. Először már messziről a templom tornya, majd később az egész falú az ember szeme elé tárul.

Szék

Ezt a nagyon régi Magyar települést, a Honfoglaló magyarok által alapitott falut Széknek, vagyis régiesen Szíknek hivják. A falu királyi székelő hely volt, és nevét is onnan kapta. Már 1437-ben városi rangra lett emelve, és híres sóbányai miatt királyi város lett. Igaz, hogy 1717-ben a lakosság nagy veszteségget szenvedett az Etelközből hirtelen betőrt tatároktól, de azért még a két világháború között 6300-hektáros határ, és mintegy 5000-színtiszta Magyar lakosság volt!

Családommal együtt szerencsém volt innen ausztráliából hazamenve személyesen is látni, és nagyon sok színes felvételt is készítettem, és néhány személyel is beszéltem. Előzőleg már úgy félfüllel is hallottam egy 1979-ben tőrtént tragikus eseményről, de sajnos a lakosság nem akart az űgyről egyáltalán beszélni.

Széki Kálvinista Templom

Megkörnyékeztem a helybeli kálvinista papot, meg az ottani élő rokonságot, de az ajkuk zárva maradt! Csak az itt-ott egy egy elvetett mondatokból tudtam, próbáltam a történeteket kiszűrni.Kálvinista Templom szószéke

Sajnos, otthol erdélyben mindenki fél mindenkitől, és senki sem bizik meg senkiben. Mivel,hogy a hetedik hónapos állapotos/ausztrál szűletésű/feleségemmel, és a hat éves kislányommal voltam otthol látogatóban, igy nem akartam őket bajba,keverni. Azért a tényeket ősszegyűjtve, de nem feszegedtem a dolgokat. De későbbiek folyamán kint,kűlfőldön is ősszeszedett anyagból, és az Erdélyi Világszővetség angolnyelvü ujságjában is megjelent rövid cikk alapján elszeretném mondani a szomorú esetet.

Annak ellenére,hogy a falú lakossága színtiszta Magyar, és a vezető szerepekben mégiscsak oláht-rumánt lehet megtalálni. Igy a Termelőszövetkezet vezető személyei is rumánok. Ez azt jelenti, hogy jelenlétükben magyarúl beszélni meg van tiltva nekik. De nem csak itt, hanem Erdély egész területén is Szerintük Rumánia csakis a rumunoké, és minden más népnek, de főleg a tőbb mint ezer-éves Honfoglaló Magyar népnek kuss! Noha van ellenallas is az erdélyi magyarság részéről, mégiscsak a szerencsétlen véreink, az erdélyi magyarok huzzák le, a rövidebbet! A soviniszta Oláhok semmitől sem riadnak vissza, hogy a rumánositási céljukat elérjék, és a Nagy Rumánia, érdekében az ottani magyarságnak még a győkereit is kiirtsák. De, ahogy az előbb már megjegyeztem, az erdélyi magyarság, Nagy erő feszitéssel, és ellenállva meg akar maradni Magyar-nak!

Igy tőrtént, hogy a széki dombok oldalán, egy napsűtőtte nyári délután munka kőzben három széki lány Magyar népdalokat énekelt.A Kálvinista Pap, és a széki Magyar fiatalok, 1980. nyarán

A Rumán minkavezető rájuk is parancsolt, hogy mivel Ők most Nagy Rumániában élnek, és itt a Rumán nyelv a fontos,hazátlan'bozgójok'-nak szidtta őket. De a lányok mégis csak tovább dacosanénekeltek magyarul, amig egyszercsak hirtelen késő délután a főld szélén megállt egy rendő rautó, és mind a három lányt Kolozsra vitték.

A kolozs-falú, vagyis Kolozs-i rendőrség épülete engem személy szerint is nagyon is érint, mert az évszázadokon keresztül őseim kolozsi-Kolos-sy, vagyis kolozsi-Kolozsy franciájul, és angolul,Kolozsy de kolozs, család tulajdona volt, az első világháborúig. Ma az oláhok, ezt az épületet rendorségnek használják.

A három széki, Magyar lányt a rendőrségen egész éjjelat agyba-főbe verték,majd az Oláh rendőrök közben felváltva egész éjjel megbecstelenitették,megerőszakolták őket! A két szerencsétlen Magyar lányt, másnap reggel mesztelenül, kékre-zőldre verve átadták a szűleiknek, de a harmadikat, a 16-éves BODÓ BORIKÁT azt NEM!

A lány szűlei órákon át, sírva kéregedték a rendőrségtől, hogy hol van a lányuk, de az egyik Rumán rendőr flegmán kijelentette, hogy mivel a lányuknak olyan nagy szája volt a Rumán Kormány ellen, beszállitották Kolozsvárra.

Ott másnap a népitörvényszék elé lessz állitva, és elitélve, mert a Nemzeti Rumániának, és a rumánok Nagy Atyjának az ellensége!

Tipikus Széki Magyar család

A BODÓ szűlők, be is mentek Kolozsvárra, és megkeresték a rendőrséget. De a lányukat a Borikát nem találták. BODÓ BORIKA nyomtalanul eltűnt!!!!!!!!!!

Az Oláh rendőrség a szűlőket meg megfenyegette, hogy jol tudják e, hogy mijár nekik, és jobb ha befogják a szájukat.! Senkinek egy szót sem szólnak a megtörtént esetről!!!

Vegyék úgy, hogy lányuk, a BODÓ BORIKA sohasem létezett!! A szűlők szivszakadtan gyászolva tértek vissza szűlőfalújukba Székre!!!

Ellenben a rumánok nem tudtak mindent nyomtalanul eltűntetni, és ez a szomorú eset ugyancsak kikerült nyugatra. Az AMNESTY INTERNATIONAL szervezet az 1979. szeptemberi számában beszámolt az esetről, és a TRANSYLVANIAN QUARTERLY Erdélyi Világszővetség, Angol nyelvű ujságja is közölte a történteket.

Hamarosan a Világ Sajtó is felkapta a szivhez szoló történetet. És 1980-márciusában két Francia ujságiró JEAN BOUTIER, és PIERRE BERTRAN, útnak is indultak kelet felé Erdélybe. Ők szerettek volna az egész űgyre fényt vetni, mindent kideritteni! A Nemzetközi Vöröskereszt képviselőjeként el is jutottak Székre. De eredményt nem értek el! Nem mert az esetről senkisem volt hajlandó beszélni! A két francia újságiró először a kolhoz Oláh-vezetőit környékezte meg, de azok az égre-főldre esküdőzve jelentették ki, hogy Széken ilyen mint a "BODÓ" családi név, sohasem létezett !!!

Utána az ujságirók a paplakot keresték fel, ahol aztán bezárt ajtóra, és erősen lefűggönyőzött ablakra talátak!A Kálvinista Magyar Pap, és én, Kolozsy Sándor. 1980-nyarán, a szülőfőldem Erdély látogatása alatt

A kálvinista pap feleségével együtt Nem volt hajlandó az ujságirókat segiteni. Nem,hiszen Rumán rendőrök megfélemlitették mindenkit a faluban. Még az én esetemben is, 1980-ban, amikór a pappal négyszemközt akartam beszélni, Ő nem volt hajlandó, a felesége pedig becsukta az orrom elött az ajtót! A két Francia ujságiró késöbb a kolozsi, majd a kolozsvári rendőrséghez fordult, de mind hiában. Ők nyomoztak egy MORIARU rendőrfőnök után is, de az oláhok azt is letagadtak, hogy létezett.

Mindent letagadtak!! Szerintük ilyen nevű rendőrfőnok sohasem létezett! MURESANT azt ismerik, de MORARIUT azt Nem! Pedig az utóbbi nevű intézte el, BODÓ BORIKÁT! Az 1980 szeptemberében, egy fiatal, erdélyi Magyar menekült került ki az olaszországi menekűlt táborokba. Vallomása szerint Ő amikor 3-évet töltöt le, mint politikai fogoly kolozsvári főldalatti bőrtönökben, egy elmegyógyintézertbe helyezték át. Abban az épűletben volt, ahol az oláhok a Magyar foglyók agymosását végezték! Itt talákozott egy BORI nevű lánnyal. Ő is itt volt a többi Magyar fogoly lánnyal együtt,akik a Rumán orvosok szekszuális kielégitésére voltak felhasználva!

Valamikor Május végén ez a szerencsétlen BORIKA már annyira megcsömörlött ettől az "élettől", hogy öngyilkosságot követett el!

A szemtanú szerint , az oláhok holtestét az épűlet mögötti temetőben temették el. Ezt a hirt a kűlfőldi sajtó ugyancsak felkapta, s mivel a két név" BORI, és Borika " megegyezett, ezért BODÓ BORIKÁT mindenki halottként könyvelte el.

Még a Transylvanian Quarterly is 1981,januáry számában is Wass Albert bátyám igy írt rola. De ellenben 2-év mulva 1983. januárjában, egy ujabb hír érkezertt hozzám erdélyből az ERDÉLYI VILÁGSZŐVETSÉG SYDNEYI csoportjához.

BODÓ BORIKA MÉG ÉL !

Igen, még él, legalább is fizikai értelemben. Mert szemtanúk szerint, mint egy agymosott "ZOMBI" úgy dolgozik egy elmegyógyintézetben Rumániában. A Dobrujai mocsarak szélén van egy olyan elmegyógyintézet, ahová hirhedt oláh Hóhér Ceausescu áldozatait szállitják.

Ott űtik, verik, kinozzák őket, és végűl agymosással még az áldozat személyiséget is elveszik örökre. A szerncsétlen emberek az egésznek végén, úgy fejezik be az életüket,hogy mint egy robot. Parancs szóra, minden ellenállás nélkül teljesitik a tehendőiket. Százával , és ezrével kerülnek ide az erdélyi Magyarság vezetőszemélyei, értelmiségei, akik valami ellenállást tanusitanak. Igy került ide Nagyváradról MOLNÁR SÁNDOR is akit az ELLENPONYOKKAL való kapcsolata jutatta őtet oda.

MOLNÁR szerint, BODÓ BORIKA ott dolgozott az elmegyógyintézet konyháján.Naponta látta a sovány, vékony arcú BORI-kát le-fel járni, és néha meg is szolitotta. A kis Magyar lány,meg elismerte, hogy az Ő neve BODÓ BORIKA, de többet nem, mert életeből már semmi másra nem emlékezett!

Ő is ugy, mint a többi szerencsétlen sorstársai, átmentek az agymosás különböző fokozatán,és belölűk is már csak akarat nélküli robotok lettek. Az oláhok már vele is befejezték munkájukat, igy a szerencsétlen lány sem tartózott a beszámithatók közé. MOLNÁR SÁNDOR a burgonya hámozás közben többszőr is akart a lánnyal beszélni, de sajnos nem tudott. Késöbb a Molnár Sándor, nagyváradi patikust több Magyar társaival együtt kiengedték. Ezután MOLNÁR hamarosan Törökországon keresztűl nyugatra szökött. Később, a Világ sajtóinak és a Vöröskeresztnek beszámolt a dobrujai mocsarak szélén létező "BARDAGOCI ELMEKUTATÓ INTÉZET"-ről. De amikor a külfoődi sajtó kérdőre vonta a Rumán Kormányt, természetesen letagadott mindent, az intézet létéről. Szerintük ez nem létezik, de ők nem engednek senkit oda leellenőrizni.!

Természetesen felvetődik bennünk a kérdés, hogy ez a BORIKA megegyezik az eredeti BODÓ BORIKÁVAL vagy nem?!
Hiszen ez a szerencsétlen lány, már nevén kivül nem emlékszik semmire sem.

Ő, vagy nem Ő, de mindenesetre mégiscsak egy Magyar lányról van szó!

Mert szerintem egyidőben Ő is volt egy ,olyan áldozat mint a Holland Zsidó eredetű Anna Frank!!
Legalább is Magyar részünkre!!! Csak Ő rolla nembeszél a világ!!

Kolozsy Sándor.
szobrászművész.

Saját kutatásai, után és Transylvanian Quarterly alapján.
1982. Sydney.
u.i.

Eddig az Ausztráliai Magyarságban leközőlt irásomból az egészet csakis azért közöltem le most ezen a web-oldalan, hogy remélhetőleg elolvasása után tovább adják a tőbbi magyarok között, és a világ felé is, amit már én akkor angolul is tettem, hogy hadd lássa a világ, hogy sajnos nekünk magyaroknak is vannak Anna Frank-jaink, Magyar lányaink, akik áldozatul estek a Trianon által elszakitott területeken lévő idegen ellenséges fajokból származóknak az utóbbi évtizedek során! És most a 21-század elején tartsuk tiszteletben emlékeiket, és nehagyjuk a világnak elfelejteni a mi Magyar nemzetből származó áldozatokat sem!

Dr. Kolozsy Sandor. C.D.V.A.
szobrászművész.

Erdélyi Világszővetség Sydenyi Csoport.
elnöke.
Leigazolt Szabadságharcos-1956.
Legyen egy szerencsésebb Új évszázad, Új évezrede, a Kárpátmedencei Magyar népnek!!!!!!!
Sydney-Blacktown.

Ausztrália

2001 - 2008

Vissza a cikk kezdetéhez