Az Átkozott Trianon
Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A

2008. Junius.4.-én lessz az "Átkozott Trianoni Békére" való visszaemlékezés amikor 88-évvelezelőtt 1920Junius.4.én ármánnyal, csalással elbitorolták örökségünket a több mint 1000-éves történelmi Nagy Magyarország kétharmadák, a környékbeli ellenséges népek!!!

Nagy Magyarország Szent István Király idejében 1038.

A környékbeli ellenséges népek által csalással hazugsággal elbítoroltt örökségünk a Szumír-Szkittya-Hun-Avar-Ősmagyar, több mint ezeréves örökségünk aTörténelmi Nagy Magyarország, és annak leszakított részei.

2004. június 5-én a Sydneyi Magyar Házban tartott eloadás szerkesztett szövege.

Kedves Magyar testvéreim!

Tegnap, június 4-én volt 85 éve annak, hogy az első Világháború elvesztése után 1920. június 4-én a Versailles-ban a Trianoni Békeszerződés alatt szétdarabolták a több mint ezeréves hazánkat, a Történelmi Magyarországot.

Az első Világháború, előzete, előkészítése és annak elvesztése!

Az 1700-as évek második felében Európát új eszmeáramlat, a "Felvilágosodás" eszméje hatotta át. Franciaországból indult ki, de mindenütt követőkre talált Európa szerte. Ez az eszme, a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget teszi kiindulópontul.

Ez a koreszme a magyarságot is csakugyan áthatotta és szembehelyezte az idegen uralkodó házzal , és ezért 1848-ban kitört a Szabadságharc az Osztrák elnyomás, a Habsburgok ellen! De ellenben egyidőben a Tatárjárás-Törökvész előtti és utáni különböző idegen fajok, Magyarországra törvénytelen bevándorlók és azoknak leszármazottjai is ugyancsak öntudatra kelve, majd a Habsburg rafinált politikája sugalmára "oszd meg és uralkodj" módra felhergelte ezeket az idegen fajokból Magyarországon született és már magyarrá vált nemzetiségeket, és az 1848-as Magyar Szabadságharc leverésében ők is részt vettek az Osztrák Habsburgok oldalán a Magyar néppel ellen!

Így már a 19. század végén és a 20. század elején, a felébresztett Oláhok is délkeleten 1906-ra nyolcvanhatezer könyet nyomtattak ki, és ezekkel a hamis Dákó-Romántörténelmi könyv ükkel elárasztották az európai országok és amerikai összes könyvtárakat, politikusok könyvespolcait a Közép-Európai igaz történelem, Magyarország ellen.

Végül is ezekkel az akciókkal megnyerték Európa politikusait Magyarország ellen!

Egyidőben ezzel a Trianon a Clemensceon Francia Miniszterelnök torzszülötte megvalósítására, erősen besegítettek a "Benes és Masaryk, akikkel együttesen agyalták ki az új Közép-Európát, a magyarság kárára.

Mert ezek az idegen fajokból bevándorlott népek hegyekben húzódva böven szaporodtak, amíg a Kárpátmedencei magyarság a völgyekben erősen vérzett a haza védelmében. addig rank telepedett idegen fajok leszármazottjai pedig a hegyekben meghúzódva figyelték a magyarok küzdelmeit az elnyomó ellenséges seregekkel szemben. Így amíg a magyarság fogyott, ők egyidőben nyugodtan szaporodhattak a saját nyelvükben, kultúrájukban a Magyar Korona védelme alatt.

Így már a huszadik évszázad elején vezetőik öntudatra keltő munkáikkal a különböző fajú nemzetiségeket "szeparatizmus" formájában elkülönülésre bírták a több mint 1000 éves ottlakó ősi magyarságtól, az eredeti házigazdától.

A huszadik század elejére a Világ Színpadja már meg volt rendezve. Tudniillik a 19. század végén Anglia már hadat üzent Németországnak, hogy ha nem állítja meg az "U-boat" tengeralattjárók gyártását, akkor Anglia fogja megtámadni Németországot.

Ha ez nem történik meg, ami nem történt meg, akkor meg más ürügyet használva, hisz a Németországból Angliába áttelepedett Rothill fiaival együtt a Nemzetközi Bank megalapítója, és az új Nemzetközi Vállalatok finanszírozó tőke monopólium, terjeszkedési vágya az egész világszerte, a nyersanyagokért, piacokért vívott harc, a gyarmatosítás, a világ felosztása a nagyhatalmak ellentéteit a 20. század elejére egészen végsőkig kiélezte.

Az évszázad elején már az eszeveszett fegyverkezés, militarista kardcsörgetés, felelőtlen nacionalizmussal való játékok. És az egész Európa szerte a szociális problémák megoldatatlan problémái mindenki áltál egyértelmü világháború irányába mutattak.

És ha még ez sem történt volna meg, akkor a szarajevói merénylet ürügyet felhasználva (1914. június 28-án) amikor egy szerb Gavrilo Principet biztattak fel az osztrák trónörökös Ferenc Ferdinánd ellen, amikor a szerb leölte a trónörököst feleségével együtt, ami csupán csakis egy ürügy, egy gyenge jogcím volt, a már előzőleg kitervezett első Világháború kirobbanására.

Ez csakis egy vékony alibi volt, hogy Ferencz József egy ultimátumot küldjön Szerbiának, amit ők visszautasítottak !

Így az Osztrák-Magyar Monarchia által megtámadott Szerbia, amit Németország követett, elkezdték az Első Világháborút! Ez a Magyar érdekeket egyáltalán nem szolgálta. Mily érdekes, hogy az évszázad elején a Magyar politikusoknak még hire hamva sem volt, egy közeljövőben esetleges Világháborúról?! De az orosz Cár, már a 19. évszázad végén felkérte az újonnan létrehozott Román királyt, hogy segítsék őt a Krimea félszigeten a törökök ellen, és a háború befejezése után koncként megkapja Erdélyt.

Majd a franciák megkérték az Oláhokat, hogy ők segítsenek a Krímeai háborúban az orosz Cár ellen, és akkor fizetésül Románia megkapja szülőföldemet, Erdélyt.

Majd miután megtörtént az 1919-es orosz forradalom, akkor meg segítsék őket Sztálin ellen, és így megkapják Erdélyt hálául. Tehát a szülőföldem, Erdély, már még az 1800-as években már el volt adva az Oláhoknak különböző más népek által.

Az így a hátterekben a kulisszák mögött megtervezett első Világháború mesterséges kirobbantása, és Magyar érdekeket nem szolgáló háborúba és a Világháború vége felé, vesztessége közben több mint 600 000 halottunk mellett a Magyar hadsereg mindenütt ellenséges területeken állt.

Legyőztük az oláhokat, szerbeket, cseheket. A csehek nem voltak hadviselő népek, nem volt államuk vagy seregük. Románok meg akinek csakis 1864 óta volt országuk olyan mint Románia, 1918 május 8.-án külön békét kötöttek velünk.!

Az 1918 november 2.-án való "Paduai" fegyverszünket alatt a társult hatalmak ami az "Ausztria, Magyarország, Németország" között jött létre, ez egyezmény szerint a Magyar Csapatokat az 1914 előtti határokra kellett visszavonni. E tüzvész időkben aztán az előző kormányt felrúgva, 1918 november 3.-án létrehozták az első illegális Kommunista Bolsevista "Károlyi Kormányát", melynek a nem Magyar faju Kun Béla, de inkább Linder Béla hadügyminiszter sugalmára, hogy "Nem akarok többé katonát látni" leszereltette a Magyar hadsereget, és így az országot végveszélybe sodorta!

Még aháború vége felé a történelmi Nagy Magyarország 21 milliós lakosságából még mindég 17%a állott fegyverben, vagyis 3 és fél million hadsereget jelentett.

Ennél nagyobb sereg Közép-Európában nem létezett, és az a közép keletről ősöktől származó magyarellenes fél spricc Kun Béle és Linder Béle külülgyminiszter ezt a haderőt leszereltette.

Ezután 1919 március 20-án a bolsevista szellemü, de grófi családból származó Károlyi Mihály kormánya lemondott.!

A nagy magyargyülölő Kun Béla, aki Moszkvában volt kiképezve, minden választás nélkül egy proletárdiktatúra jellegü Tanácsköztársaságot alapított ! Vörös Hadsered néven sereget akart létrehozni, ahová senki sem akart jelentkezni. Így az ország védetlen léttére, a csehek északról és az oláhok délkeletrő, 1919. augusztus 20-án minden ellenállás nélkül Budapestre bevonultak. A pesti lakosság és a munkások kapákkal, kalapácsokkal és ami a kezükbe került mindennel, kiverték előbb a cseheket a komáromi hídon át és végülis az Antonescu seregét meg a Belgrádban állomásozó Francia Miniszterelnök Clemenceaués a külügyminiszter parancsára, "hogyha nem hagyják el azonnal
Magyarországot, akkor Ő megtámadja őket" . Erre aztán a roman csapatok kivonulva, fosztogatva, kirabolták Magyarországot. Amikor pedig Erdély közepén megállva Clemenceau megkérdezte, hogy milyen jogon álltak meg Erdély közepén, akkor Maniu és Antonescu azt válaszolták neki, hogy "fegyver jogán!"

Ekkor történt az, hogy az a nyavalyás Kun Béla és Linder Béla által lefegyverzett magyar és székely visszavonuló csapatok hazamenve Székelyföldre érve, az oláh Maniu-Antonescu felfegyverzett roman katonai támogatásával a Kárpátokon átkelő oláh favágók fejszével levágták tízezer fegyvertelen katona fejét.

Közben a középkeleti nem Magyar származású Kun Béla annyira Magyar gyülölő volt, hogy még a csonka kis Magyarországot sem akarta megtartani.!

Ezt csakis a Horthy Miklós által Szegeden megszervezett fegyvertelen, általában tisztségből álló kis sereg tudta 1919. November 16-án megállítani , és Budapestet elfoglalni és ezt a bolsevista armádiát az országból kikergetni.

Erre aztán a környékbeli ellenséges nemzetek , szlávok, oláhok annyira húzódtak vissza, amelyek később a Trianoni határok lettek.

(Csak megjegyzem, hogy Kun Béla egy olyan gonosz ember volt, hogy még az a hóhér Sztálin sem bírta ki, hanem sógora létére saját kezével fojtotta meg őt, Moszkvában.)

Egyet nem értek az egészből: hogy hogy a csudában tudtak és tudnak ilyen emberek nem Magyar származásuk ellenére is olyan magas pozícióra felkapaszkodni a Nagy Magyar gyülőletük ellenére, hogy ilyen nagy károkat tudnak tenni a Magyar nemzet ellen? Hisz még nem is Magyar fajból származnak.

Ezután megkezdődtek a Trianoni tárgyalások, amelyekre a magyar delegátusokat be sem engedték!

Gróf Apponyi Albert, a 73 éves öregember képtelen volt a nemzetének halálos ítéletét aláírni, és inkább tisztségéről lemondva elhagyta Párizst, Franciaországot. A Trianoni békeszerződést aláíró 18 ország közül csakis kettő: Amerika és Törökország tagadta meg , nem is írta alá.

(Majd csak a titkos iratok nyilvánosságra hozatala után tudtuk meg Pásztor Péter írásából, "The Vix Mission in Hungary 1918-19" . Az USA vagyis Wilson államelnök nem írta alá a Versailles-i Trianon békeszerződést és a Szenátusa 1919. November 19.-én elvetette!)

A nemzet szorongásátó és megdöbbenésétől kísért drámai tanácskozások után új delegátusokat ( küldötteket ) nevezett ki a kormány.

Bernard Ágoston, népjóléti miniszter és Drasche Lazar Alfred volt a követek május végén elindultak Párizs felé.

Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó hangja levert, rezignált és drámai volt. A kormány június 4-re katonai készenlétet rendelt el, és az összes csapattestnél a csendőr-összpontosítások történtek a városokban.

Rádió és TV hiánya miatt csakis telefonon történt meg az állandó összeköttetés Párizs és Budapest között. Az egész ország utcáin már kora reggeli órák óta valami nyugtalanság jelent meg a járókelők arcán. Az emberek üres tekintettel jártak-keltek, s mintha egy egész éjjel virrasztottak volna. Aztán egyszercsak délelőtt 10 óra után csörögtek a telefonok, és Párizsból jelezték az átkozott végzetet. Ezek után Pesten, majd villámgyorsan az egész országban a "magyarok két óra hosszat tartóharangkongással temették el több mint ezeréves múltukat, és egyben jövőjüket a Kárpát medencében!"

Budapest és az egé sz ország percek alatt feketébe öltözött! Az utcákaon ismeretlen magyarok egymás nyakába borulva, zokogva kiabálták, hogy "Nem, nem, soha !!" és csoportosula, tömegesen énekelték a Magyar Himnuszt! Az egész ország gyászba esett, a hamar megtelt templomokban a papok próbálták a gyászoló népet Istenhez való fohászaikkal imáikka vigasztalni, de nem lehetett. Nem, mert ez volt a "Több, mint ezeréves Történelmi Nagymagyarország keresztrefeszítésének napja"!

Az az átkozott 1920-beli Trianoni Béketárgyalás a Történelmi Nagymagyarország 1025 éven át, szerves részei 325 000 négyzetkilóméter területének 72%-s, vagyis kétharmadát,a 92 000 négyzetkilómétert rabolta el igazságtalanul a több ezerévre visszamenőleg a Mezopotámiai-Sumér-Szkittya-Hun-Avar-Árpád utolsó honfoglalás, visszafoglalás örökségünk két harmada veszett el népünkkel, városainkkat, hegyeinkkel, folyóinkkal, ásványkincseinkkel és mindennel a Kárpát-medencében!

Az igazsságtalanul elbitorlott Történelmi Magyarország részei:

1. Nyugat-Magyarország

Még a háborút kezdő Ausztria megkapta a Nyugat-Magyarország Csallóköz Muraközét, és Lajtaságot több mint 70 000 magyar nyelvü lakossággal Moson, Sopron és Vas megye nyugati része! Má már állítólag csak 8 000 magyar él ott csoportokban, a többi már beleolvadt az Osztrák és Nyugat-Európa népeibe.

Ma ezt a részt Burgerland-nak nevezik, mintegy 4 000 négyzetkilóméter. Nyugati része hegyes-dombos vidék, Alpok nyúlványai. Még a Fertő tavat is kettévágták.

2. Felvidék

Az elbitorlott területeken nagy Magyar városokat vesztettünk el.

Pozsony: itt zajlott le a honfoglaláskori utolsó győzedelmi csata a bajorok ellen.

Pozsony vár fontos határvédő szerepet töltött be. A mohácsi vész után 1531-1784-ig mintegy 253 évig mint koronázó fővárosunk szerepelt. 11 királyt és 8 királynőt itt koronáztak meg.

Komárom: évszázadokog gabonakereskedelmi város, kiváló stratégiai hely, erődítmény-város volt. Falai közé kb 60 000 katonát is be tudott fogadni. Bástyáin a "Nec arte nec marte" avay magyarul "Sem csellel sem erőszakkal" nem lehet bevenni felirat volt. Félmilliónyi magyart telepítettek ki Magyarországra!

Nagyszombat: történelmi szempontból jelentős város volt. Királyok tartózkodóhelye volt. Besztercebánya, Selmecbánya és Körmöcbánya után Kassa következik. Ez a város már az Árpádházi királyok korában erősen gazdagodott. Rákóczi Ferencz fejedelemnek az a város volt a székhelye. A törökországi Rodostóból 1906-ban hazavitt hamvait is ott helyezték el. Zrínyi Ilona és Bercsenyi Miklós is ott lett eltemetve.

3. Kárpátalja.

Ungvár: ahol több mint ezer évvel ezelőtt Árpád fejedelem jött be visszafoglalni a Sumir-Szkittya-Hun-Avar őseink földjeit. Munkács, Beregszász kuruc időkre emlékeztetnek.

4. Erdély.

Szülőföldemen, Erdélyben az 1910-es népszámlálás szerint 2 000 000 magyar és 750 000 székely élt külön számolva. Annak ellenére, hogy az 1920-as romániai népszámlálás alatt Románia 12 000 000 lakosa ma már több mint 23 000 000-ra nőtt fel, aminek alapjául véve az erdélyi magyarság székelyekkel együtt kb. 4 000 000-nak kellene lenni, és mégis Románia hivatalosan csak 1 700 000 magyar ajkú lakost ismer el.

Nagyvárad: adataink szerint XI. században Szent László király által emelt Vár alapította. A fontos kereskedelmi utak mentén gyorsan fejlődött. Nagybánya már a 1329-es arany-ezüst bányászat miatt híres volt.

Arad: ősi Magyar város. A Maros folyó partján, az 1848-as Magyar Szabadságharcban itt végeztek ki 13 tábornokot.

Temesvár: ősi Magyar város, ősi várral, ma jelentős nagyváros.

Szülővárosom, Kolozsvár, az Árpád idők alatti Gyula törzsében létező Colos, Kolos- vagyis Kolozs vezér kolozs nemzetség fője, egy régi római város Napoca romjaira várat, Kolos-Vár várat építtettek, s melyből Kolozsvár fejlődött ki az évszázadok folyamán. Őseim mint általában katona emberek, ott éltek-haltak ezer even át, nagyapám dsr. kolozsi-Kolozsy Péter. Kolozsvár táblabíróját magyarsága miatt 1923-ban ott ölték meg az oláhok a főtéren a Mátyás Király elmlékmü előtt. Erdély fővárosa, müvelődési központ, a Trianon alatt 212 000 magyar lakossal, sajnos ma már csak egy harmada az.
Fontos kereskedelmi gócpont. Nagy múltú iskolák, egyetemek és rengeteg történelmi emlékmüvek. Mátyás király és Bocskay István szülővárosa. Itt iktatták be fejedelemségbe János Zsigmondot, Bocsakay Istvánt és Bethlen Gábort.

A főtéren a hatalmas gótikus Szent Mihály templom és Mellette a Fandrus János szobrászmüvész Mátyás Király csoport lovas emlékmüve. A Farkas utcában létező református templomban II. Apafi fejedelem is itt van eltemetve. Ez a város ízig-vérig Magyar eredetü.

Torda: a Torda nevezetü táltos után elnevezett honfoglaló magyarok egyik első vára, a XIII, században városi rangra emelkedett, több mint 100 országgyülést tartottak itt. Ezek közótt az 1568-as volt az egyik kimagaslóbb, amikor kikiáltották először Európában a vallásszabadságot.

Gyulafehervár: Szent István idejében az erdélyi hadnagyok szálláshelye volt. Önálló fejedelemség 1690-es székhelye. Az 1622-es években fontos müvelődési központ. Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné, Martinuzzi György, Báthory András, János Zsigmond, Korvin János. Világhírü a Batthiányi Könyvtár.

Marosvásárhely: Székely Vásárhely volt az eredeti neve.Teleki Sámuel több mint 40 ezer könyve. Híres iskolaváros. Bolyai Farkas egyetem.

Brasso. A II. Endre király idejében ide telepített szászok, svábok, alapitották meg ezt a várost.

Nagyszeben. Ugyancsak szászok.

Székelyföld három különböző városai: Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy. Déli Kárpáatok vagyis a gyulai havasol kezdeténél Fogaras, majd nyugatra Vajda Hunyad és északra fent Kalotaszegen Banffihunyad következik.

5. Délvidék.

Az elrabolt területek alföldi része, melyet három nagy folyó foglalja magába, a Tisza, Dráva, Száva. A Baranyai Háromszög, a Duna és a Dráva közötti Dunamenti, ártéri táj. A Bácska a Duna-Tisza között fekvő lapos terület. Ezt a területet a honfoglaló vezérek közt a Botond, és a Csanád vezérek szállták meg, oklevelek 1094-ben említik meg először Bács várát. Király látogatásakor országgyülési székhely is volt. A szerencsétlen mohácsi csata után 1526, a portyázó török csapatok rövid idő alatt a honfoglaló falvakat mintegy 400 000 magyart elpusztítottak. Majd erre az üres térre 1860-as években jöttek ide bosnyákaok, bunyevácok és sokácok. Az 1690-es években Carnojef Arsenije vezetésével
sok ezer szerb család húzódott fel a Balkánról.

A XVIII. századra az Alföld újra elnépesedett. Német, sváb telepesek ezrei telepedtek le a Bánság részeire. XIX. század közepén már tarka néprajzi egyveleg alakult ki. 1780-ban készült a Péterváradi vár, Újvidékkel szemben a Dunaparton, a legnagyobb katonai vár.

Újvidék: jelentős müvelődési központ a Duna mellett, még ma is nagy százalékban magyarok lakják. Magyar színháza van.

Szabadka városát IV. Béla király alapította, és Mária-Terézia emelte városi rangra. Egyik legjelentősebb épülete, a zsolnai kerámialapokkal kirakott eklektikusz stílusban épült városháza. Szabadka kirándulóhelye, Palics jelentős idegenforgalmi, pihenő és fürdővároska, a Palicsi tóval, amely 43 négyzetkilóméteren fekszik.

Jelentős városok még Zombor, amely a Zombor honfoglaló vezérről lett elnevezve, Magyarkanizsa, Zenta, Apatin, Gombos és a Bánságban Nagybecskerek. Délvidéknek kb félmilliónyi magyarsága van, zöme Bácskában él.

Horvát-Szlavón Dalmátország: Fiume (Rijeka), az első világháborúig az egyetlen Magyar kikötő volt. Az Adriai tenger északi részén fekvő Quarnero öböl Fiume városa Mária-Terézia jóvoltából 1779-ben került Magyarország birtokába. A Trianoni határozat alapján a város 21 négyzetkilóméter területe került Olaszországhoz, és a második világháború után Jugoszláviához. Abbázia, ma Opatija kedvelt üdülőhelye volt a magyaroknak, tüdőbetegségeket gyógyítottak itt, kedvező éghajlata miatt.

A tény mindenesetre az, hogy a Trianoni Béketárgyalás bebiztosította, és kivitelezte az összes Duna medencei népeknek a nemzeti álmát, a magyarok kárára. Egyes népek, mint pl. a csehek, szerbek többet is kaptak a Trianoni koncból, mint amennyit elbírtak.

A tőbb mint ezeréves megcsonkított hazánk, a megmaradtt Csonka kis Magyarország.

Ezen a térképen lehet látni, hogy mekkora területet akartak töllünk végre is elbítorolni a környékbel Magyar ellenes népek. Hogy ha rajtuk múllott volna? Akkor csakis az a kicsi kis krém színű kis országunk maradtt volna meg középen.

Ezután következett a Második Világháború, és a Kommunizmus borzalmas ideje, majd 1956, amikor mi az életünk árán megpróbáltuk kivívni a szabadságot, de sajnos a Nyugat megint csak cserben hagyva bennünket, újból vesztettünk!

Majd végre az Orosz kivonulása után, Kádár és rendszere eltünése után, Antall kormány , és utána jövő vezetők napjainkig a múlt évtizedeken át nem tettek semmit a Trianoni átok ellen, amikor népünkkel együtt ősi hazánknak kétharmadát elbitorolták a határon túli környékbeli Magyar ellenes nemzetek.

Sőt mi több, a szabadon választott nem kommunista kormány, Antall Miniszterelnöknek volt annyi mersze, hogy minden lelkiismeretfurdalás nélkül az Ukránokkal aláírta a szerződést, hogy a "magyaroknak nincs semmi területi követelésük velük szemben!" hogy fordulna meg a sirjában az idegen fajból származo szerencsétlen!!

Persze, hogy ezután egyből ugrottak az oláhok, szlovákok, szerbek és ők is már követeltek a Magyar Álllamtól a hasonló megegyezéseket. Azóta már jónéhány év is eltelt, és most a közelmúltban még az előző Medggyesy Péter Magyar Miniszterelnök, felspricc létére még volt pofáján annyi bőr, hogy két évvel ezelőtt Budán a szállodában az Oláh Külügyminiszterrel pezsgőzés közben ünnepelték a szülőföldem, Erdély elbitorlását a oláhok által 1920-ban a Trianoni Béketárgyalás döntését.

Ha a Magyar nép vezetői továbbra is ezt teszik, akkor maguk teszik véglegessé az Átkozott Trianon igazságtalanságait az ősi Turáni-Sumir-Szkittya-Hun-Avar-Ős Magyar hon és a Magyar nép ellen!!

De még ennek a tetejére ez a jelenlegi bolsevista Gyurcsány Miniszterelnök Úr is, aki fizikai kinézete jobban elvegyülne a közép-Keleten, mint Budapest lakossága között.

O is a Magyar Miniszterelnök létére kettős Magyar állampolgárság elleni szavazata mellett még elment Moszkvában ünnepelni a "Szovje általi Felszabadulás ünnepét". Elődjével mindketten Magyar ügy- és Faj ellenes gazemberek.

Mindkettőt bíróság elé vinni hazaárulásér elitélni,és a Szovjet módjára egyszerüen kivégezni őket!!

2005. június. 1. Blacktown. NSW.

Dr. Kolozsy Sándor. C.D.V.A
szobrászmüvész.

1956-os Szabadságharcos.
Erdélyi Világszövetség Tars-Sydneyi Csoport.
elnöke 1981-2005.
Sydney-Blacktown.
Ausztralia.

2004 - 2008

Vissza a cikk kezdetéhez